a pregunta - la question

galego français English
Quen ? Qui ? Who?
alguén
ninguén
quelqu'un
personne
somebody, someone
nobody
Que ? Quoi ? What?
todo
todos
tout
tous
all
algo
nada
quelque chose
rien
something
nothing
Cal ? Quel ? Which?
Como ? (O que ?) Comment ? How?
Canto ?
Cantos ?
Combien ? How much?
How many?
Cando ? Quand ? When?
Onde ? Où ? Where?
nalgún lugar
en ningunha parte
quelque part
nulle part
somewhere
nowhere
Por que ? Pourquoi ? Why?
Porque ... Parce que ... Because ...
a resposta la réponse the answer, the reply